VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

TILL ALLA ARTIKLAR

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

Publicerat 26 november, 2019 av admin

Startsidan

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och, genom referensgruppen, Statens geotekniska institut (SGI), Länsstyrelsen Halland, SMHI, Deltares (forskningsinstitut i Holland) och Danska kystdirektoratet.

Programmet inleddes i Lomma kommunhus med ett välkomnande av kommunrådet Per Bengtsson och en presentation av insatserna i Lomma av Helena Björn, miljöstrateg och representant i projektgruppen. Därefter besöktes Lotsgatan i Lomma och strandremsan vid Bojks brygga i Bjärred. På respektive plats kommer effekter av våtmarksanläggning att märkas och den invasiva arten parkslide tas bort. Inhemsk flora ska på så vis få mer utrymme och effekterna på bland annat sanden kommer att följas upp.

Därefter besöktes Fortuna och Grå läge i Helsingborg, varav båda gäller borttagning av invasiva arter. Här presenterade Linda Hellberg och Elisabet Lindberg förutsättningar för kommande insatser respektive åtgärder som vidtagits och de resultat som redan märks av dem, t ex att inhemsk flora genast tagit vid efter borttagning av vresrosor.

Dag 2 i Ystad avhölls vid Nybrostrand och Sandskogen, även dessa lokaler för borttagning av invasiva arter samt asp, vilket inte är en invasiv art i dess mening, men har en negativ verkan på dessa platser.

De tre insatserna integrerades mellan varandra. De tre fältbesöken blev grunden för frågor som ställdes vid workshoppen, som avslutade arrangemanget. Syftet med referensgruppen att vara en arena för diskussion om projektet och ämnet i sig, uppfylldes väl. Såväl under bussresan som vid förtäringstillfällena och vid fältbesöken uppstod många frågor och diskussioner. Att på detta vis informera och påverka kommunerna visade sig lyckat och ger god grund att fortsätta kontakten samt nå ut till även resterande kustkommuner under återstående projektperiod.

Länsstyrelsen Skåne, som höll i workshoppen, kommer att sammanställa en summering om diskussionerna och hur aktiviteten följs upp och fortsätter i projektet.

FÖR MER INFORMATION

Bilder från dagen

FLER ARTIKLAR

Sandstaket i Ystad

17 november, 2022

Taggar: Ystad

I Ystad har bland annat sandstaket byggts. Staketet ska fånga och hålla kvar sanden. På vissa platser fungerar det riktigt bra så, som här i Ystad. Den första bilden är från augusti i somras, den andra från oktober. Ett bra resultat på kort tid!...

Klimatanpassnings-åtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Taggar:

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Taggar:

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....