VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Ekosystembaserade erosionsskydd för åar

Den här metoden drar nytta av vegetationens förmåga att förhindra erosion av flodbankar.

Vad?

Ett naturanpassat skydd bestående av block, pålade trädstammar, trädstammar med rotdelar och plantering av träd.

Varför?

Insatsen syftar till att minska erosionen av flodbankerna. Den beräknas också ha positiva effekter på ekosystemet. Exempelvis hjälper den till att skapa lekplatser för fisk. 

Alla platser med denna metod

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

BAKGRUND

Mer om metoden

Tanken är att skapa ett naturanpassat erosionsskydd genom att, bland annat, föra in trädstammar i flodbanken så att rötterna lämnas synliga. Metoden syftar till att skapa ett ekosystembaserat skydd genom att minska flödeshastigheten och att avleda vattnet från flodbankerna. Dessutom finns det goda förutsättningar för att den biologiska mångfalden gynnas: en kombination av död ved och sten skapar fickor av lugnare vatten där fiskar och andra vattenlevande djur trivs.