VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Naturliga rev för makroalger

Naturliga rev för makroalger och musslor främjar biodiversiteten. De hjälper också till att dämpa energin från vågor och vind.

Vad?

Metoden innebär att stenstrukturer placeras i vattnet för att kickstarta igång naturliga rev där makroalger kan frodas.

Varför?

Syftet är att undersöka om reven kan växa och fungera som naturliga barriärer för att dämpa vågornas kraft och skydda den övre stranden från erosionens negativa effekter.

Alla platser med denna metod

Här förstärker vi ålgräsängar och etablerar naturliga rev för makroalger.

BAKGRUND

I norra Europa förekommer många arter av makroalger – blåstång, sågtång med flera – men de har minskat under det senaste decenniet. Dessa arter behöver ett hårt underlag, som sten, för att kunna fästa sig. Friska rev fungerar som naturliga barriärer. Jämfört med konstgjorda strukturer utgör de ett kostnadseffektivt skydd. De dämpar vågornas kraft och kan skydda stränderna från erosion.

Metoden är också ytterligare ett sätt att stötta den biologiska mångfalden.

Återskapandet av naturliga rev – så går det till

Detta är en oprövad och ny metod, vars syfte är att skapa en miljö där nya plantor kan etablera sig på stenarna. Metoden innebär att stenar och stenblock placeras på havsbotten. Här är tanken att stenarna ska bilda ett naturligt rev som skyddar kustlinjen. Samtidigt främjas tillväxten av makroalger, och stenstrukturerna kan fungera som livsmiljö för ryggradslösa djur och fiskar.