VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Nya våtmarker vid kusten

Små kustnära våtmarker och vattendrag kan ha positiva effekter på både erosion och ekosystem.

Vad?

Nya våtmarker kan förhindra att dagvatten rinner direkt ut i havet.

Varför?

Våtmarkerna absorberar och dämpar energin från havsströmmar och översvämningar. Tanken är att våtmarkerna ska försvaga vattenflödena som rinner ut på stränderna, och därmed minska erosionens negativa effekter. Dessutom förbättras förutsättningarna för en livskraftig biologisk mångfald.

Alla platser med denna metod

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

BAKGRUND

På grund av jordbrukets utveckling har den skånska marken förändrats kraftigt sedan början av 1800-talet. Som en följd av detta har många kustvåtmarker och små vattendrag försvunnit. De vattendrag som finns kvar har fått ett ojämnare flöde med kraftigare toppar och minskat basflöde. Många vattenflöden har förts in i rör som nu har sitt utlopp direkt på stranden, med erosion som följd.

Många fördelar

Målen med insatserna är att öka möjligheterna att hantera översvämningar, att minimera erosionen av kustlinjen, och att öka den naturliga reningen av vatten som rinner ut i havet. Men att återinstallera kustvåtmarker har flera fördelar. Våtmarksbiotopen är ett avancerat ekosystem där många fåglar, insekter och vattenlevande djur trivs. Kustnära våtmarker filtrerar vattnet och ser till att det förblir näringsrikt. Dessutom erbjuder miljön rekreationsmöjligheter i form av exempelvis naturupplevelser och fotografering.