VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Om LIFE Coast Adapt

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker den snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. Samtidigt saknas en policy för, och praxis kring, hur olika metoder bör kombineras.

Vi kan alltså inte vänta. Vi provar framtidens metoder mot kusterosionens negativa effekter, och vi gör det nu. Det unika med LIFE Coast Adapt är att vi testar flera olika metoder på samma plats.

SENASTE ARTIKLARNA

Sandstaket i Ystad

17 november, 2022

I Ystad har bland annat sandstaket byggts. Staketet ska fånga och hålla kvar sanden. På vissa platser fungerar det riktigt bra så, som här i Ystad. Den första bilden är från augusti i somras, den andra från oktober. Ett bra resultat på kort tid!...

Läs mer

Klimatanpassnings-åtgärder för att minska effekterna av erosion

11 oktober, 2021

Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion. Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med...

Läs mer

Plantering av ålgräs genomförd

23 juni, 2020

Dykarna har använt en stor ruta gjord av rep (färdig ram användes på andra platser), som de har lagt ut under planteringen för att kunna följa projektets design. Varje planterad ruta har fotograferats och positioner har noterats....

Läs mer

C6_1 (ålgräs):

Under oktober 2020 - februari 2021 har konsulten WSP återvänt till lokalerna där testplanteringen genomfördes under juni 2020. I mars 2021 redovisade de en slutrapport för testplanteringen 2020. Generellt visade testplanteringen att tre lokaler inte hade uppnått en etablerad tillväxtfas och bedömdes därav olämpliga för kommande storplantering. Av övriga lokaler togs ett beslut med anledning av dessa resultat att lokalen i Båstad öster om hamninloppet bäst motsvarar syftet att motverka kutserosion samt främja biologisk mångfald. Efter dialog med Länsstyrelsens ansvariga på Vattenenheten har projektets åtgärd med en storplantering godkänts och donatoräng pekats ut utanför Helsingborg i Råå. Under juni 2021 planteras 16 000 ålgrässkott i Malen vid Båstads hamn med en täthet av ålgrässkott motsvarande 16 skott per m2.

C6_2 (Rev):

Under 2020 genomfördes en förstudie; Designförslag naturbaserade vågbrytare/rev av Sweco på uppdrag av Skånes Kommuner. Slutrapporten färdigställdes oktober 2020 och redovisade förväntade effekter av ett anläggande av naturbaserat rev i Båstad samt Kristianstad. Resultatet blev att Kristianstad vill gå vidare inom ramen för LIFE med denna åtgärd. För närvarande inväntar Kristianstad kommun ett besked på en anmälan om vattenverksamhet med anledning av kommande anläggande av Rev.

Mer om projektet

Metoderna är naturbaserade. Det betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. Nu ska vi ska ta reda på hur dessa metoder fungerar i praktiken och mäta resultaten. Målet är att få långsiktiga effekter som förstärks över tid.

Samtidigt som vi gör praktisk nytta på en rad kustremsor i Skåne hjälper vi forskningen att hitta fram till riktigt bra metoder. Här och nu!

Projektets målsättningar

Det finns ett ökat intresse för att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem, vilket i förlängningen ökar motståndskraften och skyddar mot kusterosion och höjda havsnivåer. En av målsättningarna är att samhällets sårbarhet för kusterosion begränsas samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas.

Ett annat mål är att projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier. Utgångspunkten här är att se hur anpassningar kan göras utifrån ett områdes naturgivna förutsättningar och med naturen som förebild. Projektet kommer att testa och utveckla nya metoder samt prova kombinationer av olika åtgärder. Tyngdpunkten ligger på att genomföra olika åtgärder, både på land och i hav, vid samma plats.

Den totala projektbudgeten är 45 miljoner kronor, och projektet beräknas pågå mellan 2019 och fram till slutet av 2023.

Samarbetspartners

LIFE Coast Adapt finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan mellan:

Metoderna

De metoder vi använder är naturbaserade. Det betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. Nu undersöker vi hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

METODER SOM ANVÄNDS I LIFE COAST ADAPT

Alla platser där åtgärder implementeras

Vi planterar ålgräs just utanför den attraktiva stranden Malen.

Vid stränderna i Hittarp, Domsten, Grå Läge och Fortuna planas stränderna ut för att få en flackare profil. Vi gräver också upp vresrosor (en invasiv art) för att gynna det naturliga ekosystemet.

Täppet är en populär badplats i Åhus. Här etablerar vi rev.

Vid kusten norr om Långa bryggan i Bjärred kommer vi att ta bort ett utloppsrör och återställa sanddyner. I Karstorp i norra Bjärred anlägger vi nya våtmarker.

Vi förstärker ålgräsängarna både väster och öster om hamnen i Trelleborg.

Vi tar bort invasiva växtarter och utför strandfodring vid Ystad Sandskog. Vi kommer också att göra insatser vid Nybroån, Nybrostrand, Lilleskog och Löderup.