VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Om LIFE Coast Adapt

Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker den snabbare än någonsin. Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att hejda kusterosionens negativa effekter. Samtidigt saknas en policy för, och praxis kring, hur olika metoder bör kombineras.

Vi kan alltså inte vänta. Vi provar framtidens metoder mot kusterosionens negativa effekter, och vi gör det nu. Det unika med LIFE Coast Adapt är att vi testar flera olika metoder på samma plats.

SENASTE ARTIKLARNA

Bidrar ålgräs till en motståndskraftig kust?

17 januari, 2020

Inom projektets action C6, som heter “Protection by Improving Vegetation Structure in Water”, ska skörd och testplantering av ålgräs genomföras. Totalt har 6 potentiella restaureringslokaler identifierats längs Skånes kust under 2020, i Båstad, Helsingborg, Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Syftet är att testa om ålgräsets stabiliserande funktion minskar våg- och vindexponering på dessa stränder. Vidare testas...

Läs mer

Lyckat studiebesök med workshop och referensgruppsträff

26 november, 2019

Den 21-22 november genomfördes projektets första studiebesök, i kombination med det första referensgruppsmötet och med en workshop inom ramarna för action C1, Coastal management and policymaking. Målgruppen för dagarna var därmed disparat och deltagarna växlade mellan att tala svenska och engelska. Bland de drygt 35 deltagarna var nio av de 16 skånska kustkommunerna representerade och,...

Läs mer

Välkommen på studiebesök 21‐22 november

25 oktober, 2019

Sakta men säkert kommer projektets olika åtgärder igång, varav en del är på god väg eller redan har börjat visa resultat. Nu är det dags för ett första studiebesök, och du är varmt välkommen att följa med. Du får veta vad som görs, varför, vad det ska leda till och hur resultaten ska användas. Dag...

Läs mer

Mer om projektet

Metoderna är naturbaserade. Det betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. Nu ska vi ska ta reda på hur dessa metoder fungerar i praktiken och mäta resultaten. Målet är att få långsiktiga effekter som förstärks över tid.

Samtidigt som vi gör praktisk nytta på en rad kustremsor i Skåne hjälper vi forskningen att hitta fram till riktigt bra metoder. Här och nu!

Projektets målsättningar

Det finns ett ökat intresse för att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem, vilket i förlängningen ökar motståndskraften och skyddar mot kusterosion och höjda havsnivåer. En av målsättningarna är att samhällets sårbarhet för kusterosion begränsas samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas.

Ett annat mål är att projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier. Utgångspunkten här är att se hur anpassningar kan göras utifrån ett områdes naturgivna förutsättningar och med naturen som förebild. Projektet kommer att testa och utveckla nya metoder samt prova kombinationer av olika åtgärder. Tyngdpunkten ligger på att genomföra olika åtgärder, både på land och i hav, vid samma plats.

Den totala projektbudgeten är 45 miljoner kronor, och projektet beräknas pågå mellan 2019 och fram till slutet av 2022.

Samarbetspartners

LIFE Coast Adapt finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan mellan:

Metoderna

De metoder vi använder är naturbaserade. Det betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. Nu undersöker vi hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

METODER SOM ANVÄNDS I LIFE COAST ADAPT

Alla platser där åtgärder implementeras

Vi planterar ålgräs just utanför den attraktiva stranden Malen. Vi kommer också att etablera rev för makroalger här.

Vid stränderna i Hittarp, Domsten och Grå Läge planas stränderna ut för att få en flackare profil. Vi gräver också upp vresrosor (en invasiv art) för att gynna det naturliga ekosystemet.

Täppet är en populär badplats i Åhus. Här förstärker vi ålgräsängarna och etablerar rev för makroalger.

Vid kusten norr om Långa bryggan i Bjärred kommer vi att ta bort ett utloppsrör och återställa sanddyner. I Karstorp i södra Lomma anlägger vi nya våtmarker.

Vi förstärker ålgräsängarna både väster och öster om hamnen i Trelleborg.

Vi tar bort invasiva växtarter och utför strandfodring vid Ystad Sandskog. Vi kommer också att göra insatser vid Nybroån, Nybrostrand, Lilleskog och Löderup.