VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Borttagande av invasiva arter och återställande av sandmiljöer

Sanddyner utgör livsmiljön för många djur och växter – även sällsynta och hotade arter.

Vad?

Metoden består av två delar: att ta bort eller ersätta invasiva växtarter, samt att främja bildandet av nya sanddyner och att återställa befintliga dyners lutning. 

Varför?

De invasiva arterna hotar den biologiska mångfalden, eftersom de förändrar miljön för djurlivet och tränger undan den vegetation som naturligt hör hemma här. Genom att återställa sanddyner ökar möjligheterna för ett hälsosamt ekosystem.

Alla platser med denna metod

Vi återställer sandmiljöerna på stränderna vid Hittarp, Domsten, Grå läge och Fortuna. Vi gör också insatser ute i vattnet.

I Lomma kommun gör vi insatser på två platser. Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i norra Bjärred.

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

BAKGRUND

En rad djur och växter – även hotade arter – med specifika krav på sin livsmiljö lever i strandens dyner. Invasiva, främmande arter har negativ påverkan både på den biologiska mångfalden och dynernas förmåga att växa. Vi vill också undersöka om vi kan påverka erosionen i positiv riktning genom att gräva upp de invasiva växterna.

Effekter av invasiva växtarter

Metoden baseras på det nyligen avslutade Sand LIFE-projektet, vars övergripande syfte var att restaurera växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. I projektet kartlades de negativa effekterna av tre invasiva arter på våra stränder: Vresros (Rosa rugosa), parkslide (Fallopia japonica) och asp (Populus tremula). Rotsystemet hos de invasiva arterna gör att den naturliga rörligheten i dynerna minskar. Vresrosens täta rötter bildar exempelvis en ”vägg” som vågorna först studsar mot, och sedan tar med sig sanden ut i havet.

Sand LIFE:s slutsats var att borttagandet av de invasiva växterna kan ha flera funktioner. Det gynnar skapandet av nya sanddyner, bidrar till en stärkt biologisk mångfald och kan hjälpa till att minska erosionen. Att gräva upp den mycket livskraftiga och snabbväxande vresrosen innebär också att vi hindrar stränderna från att växa igen.