VI TESTAR NYA METODER MOT KUSTEROSIONENS NEGATIVA EFFEKTER!

Skydd genom plantering av ålgräs

Ålgräs (Zostera marina) utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden.

Vad?

Metoden innebär att vuxna skott av ålgräs hämtas från en donatoräng. Skotten planteras sedan på 1,5-2,5 meters djup.

Varför?

Ängar av ålgräs ökar biologisk mångfald och är livsviktiga miljöer för både fisk och andra marina djur, samtidigt som det är ett naturligt kustskydd på utsatta platser.

Alla platser med denna metod

Här förstärker vi ålgräsängar.

Vi återställer sandmiljöerna på stränderna vid Hittarp, Domsten, Grå läge och Fortuna. Vi gör också insatser ute i vattnet.

Här förstärker vi ålgräsängar och etablerar naturliga rev för makroalger.

Vi förstärker ålgräsängarna öster och väster om hamnen.

Vi tar bort invasiva växter från stränderna vid Nybrostrand och Sandskogen. I Nybroån gör vi insatser för att både hindra erosionen av åbanken och främja den biologiska mångfalden. Vi kommer också att plantera ålgräs på utvalda platser.

BAKGRUND

Ålgräsets rotsystem kan stabilisera sanden på havsbotten i grunda områden, och skotten dämpar vågornas kraft. Dessutom är ålgräsängar barnkammare för flera fiskarter då det både finns gott om smådjur att äta och ett bra skydd mot rovdjur (dvs större fisk). Ålgräsängar förser naturen och människan med flera viktiga ekosystemfunktioner och tjänster.

Metoden är beprövad och baseras på omfattande studier som genomförts längs Sveriges nordvästra kust mellan 2010 och 2015. Projektet kommer att använda singelskottmetoden, där vuxna skott transplanteras för hand ett och ett utan sediment från donatorängen med hjälp av dykare (Moksnes et al., 2016; Handbok för ålgräsrestaurering). De rekommenderade metoderna ger inga mätbara negativa effekter på donatorängarna. Planteringen görs i juni och vid optimala förhållanden kan skottätheten öka nästan 10 gånger över sommaren.

Så går det till

Fullvuxna plantor ”skördas” från donatorängar som bedöms vara i gott ekologiskt skick. För att maximera de positiva effekterna planteras sedan skotten med 0.25 till 0.50 meters mellanrum på områden som är minst 1000 kvadratmeter stora. Lämpligast tidpunkt är sommarmånaderna, då temperatur och ljusförhållanden är som mest gynnsamma. Plantorna planteras på 1,5-2,5 meters djup.

Syftet är att förbättra vegetationsstrukturen på grunt vatten. Genom att plantera skott av ålgräs främjas ålgräsängarnas naturliga återhämtning.

Återinplantering av ålgräsängar (kallat restaurering) har inte testats i Skåne tidigare. Genom att LIFE Coast Adapt genomför denna plantering genereras också värdefull kunskap om hur ålgräs i Skåne bör förvaltas och restaureras i framtiden.